Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2013

January 11 2013

July 15 2012

joann
joann
joann
joann
Overly Attached Boyfriend
Reposted fromZombieGigolo ZombieGigolo viazarazwracam zarazwracam
joann
5561 b0be
Reposted fromwombinka wombinka viazarazwracam zarazwracam
joann
6534 3d56 500
Reposted fromsteppen steppen viazarazwracam zarazwracam
joann
Natychmiast, obłędnie, niezdarnie, bezwstydnie, boleśnie zakochaliśmy się w sobie; należy dodać, że i beznadziejnie, bo tę frenetyczną żądzę posiadania dałoby się ukoić jedynie wtedy, gdybyśmy dosłownie wessali i wchłonęli nawzajem każdą cząstkę swych dusz i ciał...

                                        
                                       [Vladimir Nabokov - Lolita]

Reposted fromdisheveled disheveled
joann
5188 3c53
The joke makes itself.
Reposted fromandrewmyles andrewmyles vialola lola
joann
7510 76de
90's problems
joann
9811 d886 500
Chomikuj.pl - Biblila
Reposted fromlonaq lonaq vialola lola

July 14 2012

joann
joann
joann
Zapomniałaś podpisać, że to dzieło endo.
joann
4595 0fbd
Endo
Reposted frommissyseppy missyseppy vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl